This article is also available in:
WICHTEG: Dësen Abattement ass ab dem Steierjoer 2021 net méi méiglech

5.000 euros fir en elektreschen Auto
300 euros fir en normalen oder elektreschen Vëlo
2.500 euros fir en Hybrid Auto

Wann dir d'lëscht Joer eng Prime kruut hutt, dann kennt dir ären Auto/Vëlo net méi an ärer Steiererklärung ofsetzen.

Hei kennt der méi Informatiounen dozou fannen :
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/impots-taxes/detention-vehicule/mobilite-durable/deduction-mobilite-durable.html
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/transport/secteur-routier/deduction-mobilite-durable-2019.html
Was this article helpful?
Cancel
Thank you!